$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = RHAG
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 56
$page_id (string) = 56
$page_alias (string) = newyddion
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$canonical (string) = https://rhag.cymru/news/22/3/Mae-Rhieni-dros-Addysg-Gymraeg-yn-ymgyrchu-dros-ragor-o-ysgolion-cyfrwng-Cymraeg-yng-Nghymru.
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .articleid (integer) = 22
   .returnid (string) = 56
   .junk (string) = Mae-Rhieni-dros-Addysg-Gymraeg-yn-ymgyrchu-dros-ragor-o-ysgolion-cyfrwng-Cymraeg-yng-Nghymru.
   .action (string) = defaulturl
   .inline (string) =
   .module (string) = News
]
$returnid (string) = 56
$actionmodule (string) = News
$mod (object of type: News) = {}
$root_lang (string) = cy

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg yn ymgyrchu dros ragor o ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghymru.

Jul 17, 2019

Galw ar Gabinet RhCT i ddangos eu bod o ddifrif am dwf addysg Gymraeg ym Mhontypridd

Galw ar Gabinet RhCT i ddangos eu bod o ddifrif am dwf addysg Gymraeg ym Mhontypridd
 

LLYTHYR AGORED I AELODAU CABINET CYNGOR BRO MORGANNWG
 

MAE RhAG wedi galw ar Gabinet Cyngor RhCT i gymryd safiad clir er mwyn diogleu darpariaeth addysg Gymraeg yn ngogledd Pontypridd wrth iddynt ymgynnull yr wythnos hon.

Daw hyn wrth i'r aelodau gwrdd Ddydd Iau yma (18 Gorffennaf) i roi sêl bendith terfynol ar gynlluniau dadleuol i ailwampio darpariaeth addysg ym Mhontypridd, gan gynnwys cynnig i gau Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton ac Ysgol Heol-y-Celyn ac adeiladu ysgol newydd sbon ar safle presennol Heol-y-Celyn.

Meddai Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG,

"Mae gan Gabinet RhCT gyfle euraid i ddangos eu bod wedi gwrando o ddifrif ar bryderon rhieni ac ymgyrchwyr sydd wedi lleisio eu gwrthwynebiad yn chwyrn i'r cynigion hyn.

"Mae RhAG yn rhannu pryderon rhieni sy’n gofidio y bydd bwrw ymlaen â'r cynnig hwn yn cael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg yng nghymunedau gogledd Pontypridd. Mae'r feddylfryd bresennol yn gwbl anghywir: ni ddylai cynghorau fod yn tynnu darpariaeth addysg Gymraeg o gymunedau lleol, ond yn hytrach fe ddylent dyfu ac ehangu'r ddarpariaeth honno ym mhob cymuned, fel y gall pob teulu gael mynediad hwylus i addysg cyfrwng Cymraeg o fewn pellter rhesymol.

"Does neb yn anghydweld bod y buddsoddiad gwerthfawr hwn i'w groesawu, ond mae gwersi o siroedd eraill wedi profi y gall gweithredu'r penderfyniad anghywir gael effaith andwyol ar sefydlogrwydd a thwf y ddarpariaeth. Byddai’n gwbl anfaddeuol syrthio i’r un fagl yn yr achos hwn.

"Dyma gyfle aelodau'r Cabinet i ddangos eu bod o ddifrif dros dwf y Gymraeg ym Mhontypridd ac i ymateb i ofidiau rhieni trwy gyflwyno opsiynau newydd a fyddai'n cadw darpariaeth yn lleol yng nghymunedau gogledd y dref.

"Er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, rhaid mynd â chymunedau RhCT - a gweddill Cymru - gyda ni ar hyd y daith, ac nid eu dieithrio oddi wrth y Gymraeg."

"Mae'r neges yn glir: ond ydy'r cynghorwyr yn gwrando? Pwyswn yn gryf arnynt i brofi hynny Ddydd Iau."

Diwedd